Gemeente Krimpenerwaard: plan De Kleine Betuwe (3 juni 2021)

Geacht college,

De adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland heeft uw aanvraag van 12 april 2021 voor een advies over de voorgenomen transformatie van het bedrijventerrein Galgoord en de locatie ‘De Kleine Betuwe’ te Haastrecht behandeld in haar vergadering van 19 mei 2021.
De adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland is daarbij gekomen tot een:

Negatief advies

De aanvraag

De combinatie die in het aan de adviescommissie voorgelegde plan mogelijk wordt gemaakt, bestaat uit wonen, een supermarkt en bedrijfskavels, waarbij de supermarkt uit het centrum van Haastrecht naar de locatie ‘De Klein Betuwe’ wordt verplaatst. Met deze nieuwe locatie wordt beoogd ruimte te bieden aan een supermarkt met een omvang van circa 1.200 m² winkelvloeroppervlak (wvo), ofwel ca. 1.500 m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Ook de locatie van de huidige supermarkt aan de Wagenmakersstraat 4 en Kleine Haven 11 te Haastrecht wordt meegenomen in het plan. Uitgangspunt is een totale herontwikkeling van het pand dat achterblijft met als mogelijke invulling detailhandel (maximaal 250 m² wvo), horeca, een hotel en/of woningen (in ieder geval op verdieping). Een nieuwe supermarkt op die locatie wordt planologisch uitgesloten.

Aangezien de detailhandelsontwikkeling die u voorziet groter is dan 1.000 m2 bvo, heeft u in het kader van de bestemmingsplanprocedure advies gevraagd aan de adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland.

Beleidsmatige context

Het plangebied valt in het provinciale beleid onder de zogenaamde overige centra, die een lokale functie vervullen. Voor deze categorie centra kan eventueel een beperkte groei van het winkeloppervlak aan de orde zijn om de dynamiek in de dagelijkse sector te faciliteren. Beperkte groei van het aanbod is ook mogelijk bij een te verwachten sterke bevolkingsgroei, bij gebleken achterstand in het voorzieningenniveau of bij feitelijke en planologische saldering van aanwezige detailhandel uit hetzelfde marktgebied (verzorgingsgebied). Wanneer in een kleine kern de leefbaarheid in het geding is kan een supermarktvestiging buiten het concentratiegebied eventueel worden toegestaan.

Bevindingen en overwegingen van de adviescommissie

De adviescommissie Detailhandel betreurt het dat de gemeente Krimpenerwaard voor deze voorgenomen transformatie, die zich inmiddels al in een tamelijk vergevorderd stadium van planvorming bevindt, geen Eerste Reactie bij haar heeft aangevraagd. De Eerste Reactie is een tussenstap om tot een definitieve adviesaanvraag te komen en is bij uitstek het instrument waarmee de adviescommissie een gemeente handvatten kan bieden voor een voorgenomen detailhandelsontwikkeling. Daarnaast is het voor de adviescommissie mogelijk om vragen te stellen aan de gemeente en zo onduidelijkheden inzake het voorliggende plan te bepreken. Mogelijk had het eerder aanvragen van een Eerste Reactie, bij wijze van vooroverleg, tot een beter onderbouwde adviesaanvraag en tot een andersluidend advies kunnen leiden.

Inhoudelijk is de commissie op basis van de voorgelegde stukken tot de volgende bevindingen gekomen:

  • Bij de plannen voor de voorgenomen transformatie van het bedrijventerrein Galgoord en de locatie ‘De Kleine Betuwe’ wordt onvoldoende rekening gehouden met de positie van de overige kleine kernen in de gemeente Krimpenerwaard. In uw gemeente staan diverse initiatieven voor schaalvergroting van kleine supermarkten op stapel. Er is door de gemeente Krimpenerwaard wel een Retailvisie met een bijbehorende analyse opgesteld, maar hierin is geen duidelijke keuze gemaakt in welke kernen uitbreiding van supermarkten wenselijk is. Dit was naar de mening van de commissie wel nodig geweest, omdat er per saldo immers géén uitbreidingsruimte in uw gemeente is.
  • Uit het voorgelegde plan wordt onvoldoende duidelijk wat de visie van de gemeente is op de achterblijvende locatie in het centrum van Haastrecht en, vooral, welke inspanningen de gemeente zal plegen om daar verschraling en leegstand te voorkomen zodra de supermarkt zich op de nieuwe locatie heeft gevestigd.

De motivering voor de voorgenomen uitplaatsing van de supermarkt voldoet niet aan de eis van zorgvuldigheid van de gemeentelijke Retailvisie. De ontwikkeling van een supermarkt mag niet leiden tot onaanvaardbare effecten op de consumentenverzorging en de retailstructuur in de gemeente. De noodzaak tot uitbreiding moet worden aangetoond.

  • Bij het distributieplanologisch onderzoek d.d. 15 januari 2021 is wat betreft binding en toevloeiing uitgegaan van cijfers van een ruimtelijk economisch onderzoek naar de haalbaarheid van een volwaardige supermarkt in Haastrecht uit 2013. De commissie meent dat deze cijfers te zeer verouderd zijn om op basis daarvan nu nog berekeningen te doen en hieruit valide conclusies te kunnen trekken.
  • Het genoemde distributieplanologisch onderzoek bevat een redenering waarom een supermarkt van de voorgestelde omvang “niet zal leiden tot structurele verstoringen van de detailhandelsstructuur”, maar daadwerkelijke behoefte of aanwezige uitbreidingsruimte wordt niet onderbouwd. Daarmee is de voorgestelde maatvoering van 1.500 m2 bvo ook niet te herleiden.
  • Het is de commissie niet duidelijk geworden hoe de uitbreiding van de supermarkt en verplaatsing naar een andere locatie zou kunnen zorgen voor versterking van het kerngebied en de leefbaarheid in Haastrecht. Hierbij ontbreekt een consistente onderbouwing door de gemeente.

Alles overwegend is de adviescommissie van mening dat de gemeente Krimpenerwaard onvoldoende heeft aangetoond dat de voorgenomen vergroting en verplaatsing van de supermarkt uit het centrum van Haastrecht naar de locatie ‘De Klein Betuwe’ noodzakelijk is vanuit het oogpunt van leefbaarheid en dat de effecten op de consumentenverzorging en de retailstructuur onvoldoende in beeld zijn gebracht. De commissie komt daarom tot een negatief advies op de voorgenomen transformatie van het bedrijventerrein Galgoord en de locatie ‘De Kleine Betuwe’ voor wat betreft de vestiging van een supermarkt van 1.500 m2 bvo aldaar.

Publicatie

In het kader van de door de adviescommissie beoogde transparantie wordt dit advies vanaf vijf weken na verzending gepubliceerd op de website van de adviescommissie: www.adviescommissiedetailhandel.nl. Een afschrift van dit advies versturen wij naar de Provincie Zuid-Holland.