Gemeente Nissewaard: plan Korte Schenkeldijk, Spijkenisse ( 4 augustus 2021)

Geacht college,

De adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland heeft uw aanvraag van 29 juni 2021 voor een advies over het plan Korte Schenkeldijk te Spijkenisse behandeld in haar vergadering van 14 juli 2021. De adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland is daarbij gekomen tot een:

Positief advies

De aanvraag

Het plan Korte Schenkeldijk Spijkenisse betreft de realisatie van een tuincentrum, een sportaccommodatie en een restaurantfunctie met een totale oppervlakte van 5.488 m² bruto vloeroppervlak (bvo). Bij het tuincentrum gaat het om 3.153 m² bvo, waarvan 2.943 m² wordt aangemerkt als winkelvloeroppervlak (wvo). Het concept van het tuincentrum zal niet worden geëxploiteerd door één ondernemer/formule, maar door twee afzonderlijke ondernemers. De functies zijn onderling wel verbonden in het tuincentrum. Het tuincentrum krijgt onder andere een warme en een koude kas. Het nieuwe gebouw biedt daarnaast ruimte aan een sportschool met circa 2.000 m² bvo. In de bestaande boerderij wordt een ondergeschikte horecavoorziening gerealiseerd met een oppervlakte van circa 376 .

De beoogde ontwikkeling van een tuincentrum is momenteel niet mogelijk op basis van de vigerende planologische regeling: Beheersverordening Maaswijkweg e.o. (2013). In deze verordening is de beoogde locatie Korte Schenkeldijk in Spijkenisse bestemd voor maatschappelijke doeleinden. Het college van burgemeester en wethouders ziet deze ontwikkeling als positief en heeft daarom besloten in de vergadering van 15 juni 2021 de vooroverleg- en inspraakprocedure op te starten.

Aangezien de detailhandelsontwikkeling die u voorziet groter is dan 1.000 m2 bvo, heeft u in het kader van de bestemmingsplanprocedure advies gevraagd aan de adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland.

Op 20 mei 2020 heeft de adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland – op basis van toen aangeleverde stukken en een mondelinge toelichting van de gemeente Nissewaard – een eerste reactie opgesteld (verstuurd per brief d.d. 8 juni 2020 aan de gemeente Nissewaard).

Beleidsmatige context

Het plangebied ligt op een perifere locatie. De Provincie Zuid-Holland staat vestiging van detailhandel buiten de reguliere winkelcentra slechts toe voor een beperkt aantal branches, te weten: detailhandel in volumineuze goederen, bouwmarkten en tuincentra. De ladderonderbouwing is leidend bij de accommodatie van de ruimtevraag.

Bevindingen en overwegingen van de adviescommissie

De adviescommissie Detailhandel constateert dat de detailhandelsbranchering van het voorliggende plan ten opzichte van de eerdere planvorming (mei 2020) is beperkt tot een (omvangrijker) tuincentrum. Alhoewel sprake is van een tuincentrum dat geëxploiteerd gaat worden door twee ondernemers, benadrukt de adviescommissie Detailhandel dat uitsluitend sprake kan zijn van een assortiment dat behoort bij de definitie van een tuincentrum: een detailhandelsvestiging waarvan het hoofdassortiment bestaat uit boomkwekerijproducten, planten, bloembollen, bloemen, attributen voor de inrichting en het onderhoud van tuinen, balkons en terrassen waaronder tuinmeubilair, alsmede de daarbij benodigde hulpmaterialen.

Daarnaast is in het plan ruimte gereserveerd voor een sportschool; de combinatie tuincentrum-sportschool is opvallend te noemen en zal naar verwachting geen synergie opleveren.

Inhoudelijk is de commissie op basis van de voorgelegde stukken nog tot de volgende opmerkingen gekomen:

  • De regionale afstemming van het plan Korte Schenkeldijk te Spijkenisse is op een beperkte wijze uitgevoerd. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is slechts geïnformeerd over het aangepaste plan en gemeenten gelegen ten zuiden van de gemeente Nissewaard zijn niet geconsulteerd. De commissie adviseert in het vervolg van de planologische procedure het voorliggende plan alsnog inhoudelijk af te stemmen met de omliggende gemeenten, die deel uitmaken van het verzorgingsgebied.

  • De afbakening van het verzorgingsgebied van het beoogde tuincentrum is onvoldoende onderbouwd. Met name de regionale markt (de positie van Intratuin in Rhoon) had nauwkeuriger en meer uitgebreid in de analyse moeten worden betrokken.

  • Bij de berekening van de marktruimte is rekening gehouden met een regionale toevloeiing van koopkracht (22% oplopend naar 25% in 2030). Gezien de ligging van het beoogde tuincentrum is onduidelijk waar deze toevloeiing vandaan moet komen. Inwoners uit Rotterdam-Hoogvliet zullen in belangrijke mate op het omvangrijke tuincentrum in Rhoon zijn gericht.

Alles overwegende, en in aanmerking nemend dat de branchering van het initiatief binnen de hierboven genoemde omschrijving zal blijven, adviseert de adviescommissie Detailhandel positief op het voorliggende plan Korte Schenkeldijk te Spijkenisse.

Publicatie

In het kader van de door de adviescommissie beoogde transparantie wordt dit advies vanaf vijf weken na verzending gepubliceerd op de website van de adviescommissie: www.adviescommissiedetailhandel.nl. Een afschrift van dit advies versturen wij naar de Provincie Zuid-Holland.