Gemeente Rotterdam – Herontwikkeling Tamboerlocatie (17 mei 2021)

Geacht college,

De adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland heeft uw aanvraag van 7 april 2021 voor een advies over de voorgenomen toevoeging van twee complementaire supermarkten in het plan Tamboer- Crooswijkseweg te Rotterdam Crooswijk, behandeld in haar vergadering van 21 april 2021.

De adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland is daarbij gekomen tot een:

Positief advies

De aanvraag

Het aan de adviescommissie voorgelegde plan beschrijft het herontwikkelingsplan Tamboer – Crooswijkseweg. Met deze herontwikkeling wordt ingezet op een toevoeging van 2.900 m2 bvo (2.250 m2 vvo) detailhandel, zijnde twee complementaire supermarkten. Het voorliggende plan beoogt een uitbreiding van 2.900 m2 bvo (2.250 m2 vvo) ten behoeve van de verplaatsing van de Aldi aan de Linker Rottekade en de vestiging van een nieuwe Jumbo.

Aangezien de uitbreiding die u voorziet groter is dan 2.000 m2 bvo, dient u in het kader van de bestemmingsplanprocedure advies te vragen aan de adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland.

Op 18 augustus 2016 heeft de commissie een Eerste Reactie op het voorliggende plan verzonden aan de contactambtenaren van uw gemeente.

Beleidsmatige context

Reductie van het aantal detailhandelsmeters is een belangrijke doelstelling van het provinciale beleid. De provinciale Omgevingsverordening ruimte biedt gelegenheid tot nieuwe detailhandel binnen of aansluitend aan een bestaande winkelconcentratie in de centra van steden, dorpen en wijken. Enige uitbreiding van het winkelvloeroppervlak is mogelijk om de dynamiek in de dagelijkse sector te faciliteren. Indien sprake is van verplaatsing vanaf solitaire locaties, binnen hetzelfde verzorgingsgebied zoals in de adviesaanvraag het geval is, dient dit gepaard te gaan met zowel feitelijke als planologische sanering van detailhandel.

De gemeente Rotterdam kiest in haar detailhandelsbeleid voor toekomstbestendige winkelgebieden. Gebieden met onvoldoende toekomstpotentie voor detailhandel en verspreide bewinkeling zullen in de toekomst door transformatie en functieverandering een nieuwe invulling krijgen. Belangrijk onderdeel van de Tamboerlocatie is het leveren van een bijdrage aan het versterken van de wijk en het kwetsbare winkelgebied aan de Crooswijkseweg door de realisatie van twee complementaire supermarkten. In de directe omgeving is aan de Linker Rottekade een Aldi gevestigd. Deze locatie is in stedelijk beleid niet als winkelgebied getypeerd en geldt dus als verspreide winkel. Met de voorgestelde verplaatsing van de Aldi en een nieuwe Jumbo wordt voorzien in versterking van de detailhandelsstructuur en verbetering van de positie als toekomstbestendig winkelgebied. Dit sluit aan bij de ambities van het gemeentelijk detailhandelsbeleid. De gemeente wil meewerken aan bestemmingswijziging van de achterblijvende locatie van de Aldi aan de Linker Rottekade.

Bevindingen en overwegingen van de adviescommissie

Het herontwikkelen van de Tamboerlocatie met de toevoeging van twee supermarkten kan volgens de adviescommissie een versterking van en voor de wijk betekenen. De adviescommissie mist echter wel in de aanvraag een visie op het ontwikkelingsperspectief voor de Crooswijkseweg. Niet duidelijk wordt gemaakt of de Crooswijkseweg als winkelstraat gesaneerd of getransformeerd zal worden, óf dat de ontwikkeling op de Tamboerlocatie juist dient tot behoud en versterking van de Crooswijkseweg als winkelstraat.

In de aanvraag wordt aangegeven dat bij leegstand en veroudering van winkels op afstand van de Tamboerlocatie waar mogelijk wordt meegewerkt aan transformatie. Maar een duidelijk transformatiebeleid voor de Crooswijkseweg ontbreekt, evenals een ‘gereedschapskist’ daarvoor. De adviescommissie adviseert daarom dringend dat er op korte termijn een duidelijke toekomstvisie komt voor de Crooswijkseweg.

De adviescommissie wijst er voorts op dat de verplaatsing van de Aldi van de Linker Rottekade naar de Tamboerlocatie op grond van de provinciale Omgevingsverordening alleen mogelijk is, als de achtergebleven locatie een andere functie dan detailhandel krijgt. De gemeente wil meewerken aan bestemmingswijziging van de achterblijvende locatie van de Aldi. De adviescommissie is van mening dat dit op zich te weinig zekerheid biedt bij het aanpakken van de leegstand die achterblijft. De adviescommissie adviseert daarom dringend om er daadkrachtiger op te sturen dat hier een concrete stap wordt gezet tot het reduceren van detailhandelsmeters.

De commissie concludeert dat de voorliggende stukken (distributieve analyse van DTNP) op zich aantonen dat er voldoende vraag is vanuit de wijk Crooswijk die de herontwikkeling van de Tamboerlocatie met twee supermarkten rechtvaardigt. De commissie tekent hierbij wel aan dat zij graag inzicht had gekregen in het functioneren van de dagelijkse sector in een groter verzorgingsgebied dat ook de omliggende wijken omvat. De huidige koopstromen vanuit Crooswijk voor dagelijkse boodschappen en met name voor supermarkten richten zich immers door het tekortschietende aanbod mede op deze omliggende wijken. Door het ontbreken van dit inzicht is het niet goed mogelijk de effecten van de voorgenomen plannen te beoordelen. Met een analyse op basis van een groter verzorgingsgebied hadden bovendien de toekomstige koopstromen vanuit Nieuw Kralingen beter kunnen worden onderbouwd.

Alles overwegend adviseert de adviescommissie positief op het herontwikkelingsplan Tamboerlocatie. De vestiging van twee supermarkten vult een leemte op in het huidige voorzieningenaanbod en de commissie volgt de logica van de gemaakte keuze.

Zoals hiervoor beschreven plaatst de commissie de volgende kanttekeningen, die zij graag meegeeft aan uw college: er ontbreekt een duidelijke visie op het perspectief voor de Crooswijkseweg als winkelstraat; er ontbreekt een harde zekerheid over de achterblijvende locatie van de Aldi aan de Linker Rottekade en het distributieplanologisch onderzoek geeft onvoldoende inzicht in de effecten van de voorgenomen ontwikkeling op het voorzieningenaanbod in de omliggende wijken.

Publicatie

In het kader van de door de adviescommissie beoogde transparantie wordt dit advies vanaf vijf weken na verzending gepubliceerd op de website van de adviescommissie: www.adviescommissiedetailhandel.nl. Een afschrift van dit advies versturen wij naar de Provincie Zuid-Holland.