Werkwijze

De adviesaanvraag wordt schriftelijk (met alle ingestuurde bijlagen) voorgelegd aan de commissieleden.  Eenmaal per maand komt de commissie bijeen om de adviesaanvragen te bespreken. Naar aanleiding van deze bespreking wordt een conceptadvies opgesteld. Dit conceptadvies wordt in een schriftelijke ronde ter aanvulling of correctie aan de leden van de commissie voorgelegd.

Het definitieve advies wordt gericht aan het College van B&W via het bij het secretariaat bekende e-mailadres. De adviescommissie verstuurt een afschrift aan de provincie.

De commissie streeft er naar adviesaanvragen binnen zes weken te beantwoorden.