Werkwijze

De adviesaanvraag wordt schriftelijk (met alle ingestuurde bijlagen) voorgelegd aan de commissieleden.  Eenmaal per maand komt de commissie bijeen om de adviesaanvragen te bespreken en, bij een informele advies aanvraag, een gedachtewisseling over een voorgenomen uitbreiding van detailhandel met de betreffende gemeente. Naar aanleiding van deze bespreking wordt een concept ‘Eerste Reactie’ of het ‘Advies’ opgesteld. Dit concept wordt in een schriftelijke ronde ter aanvulling of correctie aan de leden van de commissie voorgelegd.

Een definitieve eerste reactie wordt per e-mail uitgebracht aan de ambtenaar die de ‘Eerste reactie’ heeft aangevraagd. De inhoud van  ‘eerste reacties’ wordt niet gepubliceerd.

Het definitieve advies wordt gericht aan het College van B&W via het bij het secretariaat bekende e-mailadres. De adviescommissie verstuurt een afschrift aan de provincie.

De commissie streeft er naar adviesaanvragen binnen zes weken te beantwoorden.