Maassluis: Koningshoek

Advies aan de gemeente Maassluis met betrekking tot
Voorontwerp Bestemmingsplan Koningshoek en omgeving (NL.IMRO.0556.BP77Koningshoekeo-0002)
uitgebracht 9 november 2015

Geacht college,

De adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland heeft uw adviesaanvraag van
8 oktober 2015 met betrekking tot het Voorontwerp Bestemmingsplan Koningshoek en omgeving (NL.IMRO.0556.BP77Koningshoekeo-0002)  in haar vergadering van 3 november 2015 behandeld. De Adviescommissie Detailhandel Zuid Holland is daarbij gekomen tot een negatief advies.

De aanvraag
Het aan de adviescommissie voorgelegde voorontwerp bestemmingsplan voorziet onder andere, in de mogelijke uitbreiding van het winkelcentrum met 5.000 m2 bruto vloeroppervlakte ten behoeve van detailhandel (pagina 50 van de toelichting voorontwerp d.d. 22 september 2015).

Omdat de uitbreiding groter is dan 2.000 m2 heeft u, ingevolgde de Verordening Ruimte 2014 van de Provincie Zuid-Holland, advies gevraagd aan de Advies-commissie Detailhandel Zuid-Holland.

Overwegingen van de commissie
De Adviescommissie Detailhandel constateert dat het winkelcentrum Koningshoek in de provinciale detailhandelsstructuur sinds 2014 is aangeduid als ‘te optimaliseren’. Dat betekent dat volgens het Programma Ruimte het ‘nee-tenzij-principe’ van toepassing is. De verbetering van de (concurrentie)positie van Koningshoek kan dan geschieden “met alle denkbare middelen, in principe zonder netto toevoeging van winkelmeters. Een eventueel beperkte uitbreiding van winkelmeters staat in het teken van structuurverbetering van het centrum.”

De adviescommissie onderschrijft de noodzaak tot modernisering van winkelcentrum Koningshoek. Volgens de adviescommissie hoeft een modernisering niet automatisch te leiden tot het creëren van (veel) extra winkelruimte.

De voorgenomen uitbreiding van 5.000 m2 van Koningshoek kan volgens de adviescommissie niet gezien worden als een ‘beperkte uitbreiding’ van het thans beschikbare oppervlakte van ca 9.400 m2.

De door de gemeente aangeleverde informatie levert volgens de adviescommissie onvoldoende feitelijke onderbouwing voor de gewenste uitbreiding.

De notitie ‘Beoordeling effecten uitbreidingsplan Koningshoek Maassluis’
(DTNP 27-8-2015) gaat slechts uit van een uitbreiding van 3.700 m2. In deze notitie wordt uitsluitend de marktbehoefte voor dagelijks winkelaanbod berekend. Deze komt uit op 1.500 m2. De behoefte aan niet-dagelijks winkelaanbod wordt slechts kwalitatief weergegeven. Dit terwijl in de ‘Detailhandelsvisie 2012 Maassluis’ (DTNP 22 oktober 2012, pag. 15) nog aangegeven wordt dat er “in 2020 geen dan wel zeer beperkte uitbreidingsruimte verwacht mag worden”. De voorgestelde uitbreiding wordt dan ook niet onderbouwd aan de hand van een concrete marktvraag.

Het beleidsuitgangspunt van de gemeente om detailhandel te concentreren in de Koningshoek is niet verder uitgewerkt in de adviesaanvraag. Er is niet vermeld dat de uitbreiding van winkelcentrum Koningshoek wordt  gecompenseerd door bijvoorbeeld sanering van (leegstaande) meters elders, of onderbouwd door concreet aantoonbare verplaatsingsbehoefte vanuit elders in Maassluis waardoor een bijdrage aan de gewenste concentratie te bewerkstelligen is.

Het advies
Zoals aangegeven ziet de adviescommissie de noodzaak van de (reeds gestarte) modernisering van het winkelcentrum Koningshoek. De adviescommissie acht echter de noodzaak van de uitbreiding van 5.000 m2 (dan wel 3.700 m2) onvoldoende onderbouwd en strijdig met de uitgangspunten van het provinciaal beleid. De adviescommissie komt dan ook tot een negatief advies.

Een afschrift van dit advies versturen wij aan Provincie Zuid-Holland.

In het kader van de door de adviescommissie beoogde transparantie wordt dit advies vanaf 15 december 2015 gepubliceerd op de website van de adviescommissie: www.adviescommissiedetailhandel.nl