Relevante aspecten

Bij het komen tot een advies behandelt de commissie, onder andere, de volgende vragen:

  • Past het initiatief in de provinciale structuur reguliere detailhandel?
  • Is duidelijk dat het initiatief een meerwaarde voor de lokale/regionale detailhandelsstructuur heeft?
  • Is er sprake van een nieuw concept dat zich onderscheidt (kwaliteit, specialisatie, doelgroep?)
  • Brengt het initiatief een versterking van de bestaande detailhandel?
  • Is het initiatief in overeenstemming met het vastgestelde en/of regionale beleid t.a.v. detailhandel?
  • Heeft  het initiatief geen (blijvende) negatieve effecten op de bestaande detailhandelsstructuur en/of op beleidsmatig reeds verankerde ontwikkelingen daarin?
  • Heeft afstemming plaatsgevonden met de relevante stakeholders (lokaal en regionaal) en is voldoende rekening gehouden met hun eventuele bezwaren?
  • Zijn de gevolgen voor de relevante regio voldoende in kaart gebracht en inhoudelijk met de relevante regionale gesprekspartners voorgelegd en afgewogen? NB: voor inzicht in de relevante  marktregio kan het Koopstromenonderzoek 2021 worden gebruikt.

De commissie baseert zich daarbij op de aangeleverde informatie. Het is dus van groot belang om naast het ontwerp-omgevingsplan of ontwerp van de ontheffing ook aan te leveren:

  • recente (maximaal 2 jaar oud) behoefteraming, bijvoorbeeld in de vorm van een distributieplanologisch onderzoek inclusief effectanalyse
  • de actuele gemeentelijke detailhandelsvisie

Bovenstaande informatie dient ter indicatie. Aan deze opsomming kunnen geen rechten worden ontleend.

Onvoldoende informatie: geen advies

De adviescommissie kan constateren dat er onvoldoende informatie is aangeleverd om een advies uit te brengen.
In dat geval geeft de adviescommissie dus ook geen ‘negatief advies’ of  ‘eerste reactie’.

Bronnen

De adviescommissie verwijst u graag naar enkele nuttige publicaties en actuele bronnen.