Relevante aspecten

Bij het komen tot een advies behandelt de commissie, onder andere, de volgende vragen:

  • Past het initiatief in de provinciale structuur reguliere detailhandel?
  • Is duidelijk dat het initiatief een meerwaarde voor de lokale/regionale detailhandelsstructuur heeft?
  • Is er sprake van een nieuw concept dat zich onderscheidt (kwaliteit, specialisatie, doelgroep?)
  • Is  het initiatief een versterking van de bestaande detailhandelslocaties?
  • Heeft  het initiatief geen (blijvende) negatieve effecten op de bestaande detailhandelsstructuur en/of in het beleid aangegeven ontwikkelingen daarvan?
  • Is voldoende aangetoond dat er geen bezwaren zijn van ruimtelijke aard?
  • Zijn de gevolgen voor de regio voldoende in kaart gebracht? Hierbij kan het Koopstroomonderzoek 2018 worden gebruikt.

De commissie baseert zich daarbij op de aangeleverde informatie. Het is dus van groot belang om naast het bestemmingsplan ook aan te leveren:

  • recente (maximaal 2 jaar oud) behoefteraming, bijvoorbeeld in de vorm van een distributieplanologisch onderzoek
  • de vigerende gemeentelijke detailhandelsvisie

Onvoldoende informatie, geen advies

De adviescommissie kan constateren dat er onvoldoende informatie is aangeleverd om een advies uit te brengen.
In dat geval geeft de adviescommissie dus ook geen ‘negatief advies’ of een ‘eerste reactie’.

Bovenstaande informatie dient ter indicatie. Aan deze opsomming kunnen geen rechten worden ontleend.

Bronnen

De adviescommissie verwijst u graag naar enkele nuttige publicaties en actuele bronnen.