De ‘eerste reactie’

De ‘eerste reactie’ is een tussenstap om tot de definitieve adviesaanvraag te komen. Soms zijn plannen van de gemeente nog niet voldoende uitgewerkt of onderbouwd, of heeft een gemeente behoefte aan een vorm van vooroverleg. Daarom biedt de adviescommissie gemeenten de gelegenheid een ‘eerste reactie’ te vragen.

Als aanvulling op de ingediende stukken, krijgt de aanvragende gemeente de gelegenheid om het initiatief in de commissievergadering nader toe te lichten en vragen te beantwoorden. In een eerste reactie geeft de adviescommissie aan welke vragen en opmerkingen zij heeft over het voorgelegde plan. De adviescommissie geeft dan nog geen indicatie van het oordeel dat zij over het nader uitgewerkte plan zou hebben. De eerste reactie kan dus niet worden betrokken in het overleg met de Provincie Zuid-Holland. Daarvoor heeft een gemeente, volgens de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, een advies van de adviescommissie nodig. Ook wordt de inhoud van  eerste reacties niet gepubliceerd op de website van de adviescommissie (de adviescommissie vermeldt op deze website wel welke aanvragen in behandeling zijn en welke reacties zijn gegeven).

Een eerste reactie:

  • kan door een gemeente slechts eenmaal aangevraagd worden per (voor)ontwerp- of concept-omgevingsplan, of per ontwerp van een ontheffing.
  • wordt uitsluitend uitgebracht op expliciet verzoek van de gemeente. Indien niet expliciet om een eerste reactie wordt gevraagd brengt de adviescommissie een advies uit. (Immers de gemeente oordeelt dan dat het plan voldoende is onderbouwd om aan derden voor te leggen.)
  • wordt per e-mail uitgebracht aan de ambtenaar die de eerste reactie heeft aangevraagd.
  • wordt niet genoemd in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en heeft derhalve geen status in het overleg met de provincie.

Voor de aan te leveren informatie en de werkwijze van de commissie verwijzen wij u naar de pagina’s hierover.