De ‘Eerste reactie’

Omdat gemeenten aangeven prijs te stellen op een eerste reactie van de adviescommissie en omdat plannen die aan de commissie voorgelegd worden niet altijd voldoende zijn uitgewerkt of onderbouwd, biedt de adviescommissie gemeenten de gelegenheid een ‘Eerste Reactie’ te vragen.

In een Eerste Reactie geeft de adviescommissie, na bij voorkeur een mondelinge toelichting van de gemeente, aan welke vragen en opmerkingen zij heeft over het voorgelegde plan. De adviescommissie geeft dan nog geen indicatie van het oordeel dat zij over het plan heeft. De Eerste Reactie kan dus niet worden betrokken in het overleg met de Provincie Zuid-Holland. Daarvoor heeft een gemeente, volgens de Omgevingsverordening Zuid-Holland, een advies van de adviescommissie nodig. Ook wordt de inhoud van  Eerste Reacties niet gepubliceerd op de website van de adviescommissie (de adviescommissie vermeldt op deze website wel welke aanvragen in behandeling zijn en welke reacties zijn gegeven).

Een Eerste Reactie:

  • wordt uitsluitend uitgebracht op expliciet verzoek van de gemeente. Indien niet expliciet om een Eerste reactie wordt gevraagd brengt de adviescommissie een advies uit. (Immers de gemeente oordeelt dan dat het concept-bestemmingsplan voldoende is onderbouwd om aan derden voor te leggen.)
  • wordt per e-mail uitgebracht aan de ambtenaar die de Eerste Reactie heeft aangevraagd.
  • wordt niet genoemd in de Omgevingsverordening Zuid-Holland en heeft derhalve geen status in het overleg met de provincie.

De behandeling van een Eerste Reactie wijkt niet af van de behandeling van een adviesaanvraag. Voor de aan te leveren informatie en de werkwijze van de commissie verwijzen wij u naar de pagina’s hierover.