Gemeente Teylingen: herziening bedrijventerrein Oosthoutlaan

Geacht college,

De adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland heeft uw aanvraag van 2 mei 2017 voor een Advies op het concept voorontwerp herziening bedrijventerrein Oosthoutlaan van 22 maart 2017 in haar vergadering van 14 juni 2017 behandeld.

De adviescommissie is daarbij gekomen tot een positief advies.

De aanvraag
De aan de adviescommissie voorgelegde vraag betreft de mogelijke aanpassing van het bestemmingsplan Oosthoutlaan ten behoeve van de vestiging van een bouwmarkt, i.c. Gamma.  

De detailhandelsontwikkeling omvat de mogelijkheid tot ontwikkeling van een bouwmarkt van ten hoogste 2.500 m2 wvo op een kavel met de aanduiding specifieke vorm van bedrijf.

Aangezien de uitbreiding die u voorziet groter is dan 1.000 m2 heeft u eerder al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland te vragen om een ‘Eerste Reactie’.

De adviescommissie heeft op 10 oktober 2016 een eerste reactie gegeven op de toen voorliggende plannen tot aanpassing van het bestemmingsplan Oosthoutlaan. Een eerste reactie wordt door de adviescommissie niet openbaar gemaakt.

Overwegingen van de commissie
Gezien het type onderneming en de relatief beperkte omvang daarvan alsmede het gegeven dat eerder een bouwmarkt met een lokale verzorgingsfunctie is opgeheven voorziet de adviescommissie geen ontwrichting van de detailhandelsstructuur.

Ook leidt deze ontwikkeling volgens de adviescommissie niet tot onaanvaardbare leegstand. In het aangegeven verzorgingsgebied lijkt voldoende markt voor een bouwmarkt van de aangegeven omvang.

Het provinciaal beleid staat de ontwikkeling van een bouwmarkt op de aangegeven locatie ook toe.

De adviescommissie heeft geconstateerd dat naar aanleiding van de eerste reactie een aantal argumenten is aangescherpt en het verzorgingsgebied is aangepast.

Naar aanleiding van de toegestuurde stukken maakt de commissie nog de volgende opmerkingen.

Het marktperspectief van de detailhandel is niet zodanig dat uitbreiding van het aantal winkelmeters gewenst is. Het provinciale beleid voor detailhandel is daarom, naast versterking van de detailhandelsstructuur, gericht op het uit de markt nemen van kansloze winkelmeters. De adviescommissie acht het wenselijk dat op het moment dat het voormalige Multimate-pand niet meer in gebruik is als supermarkt, dus uiterlijk over vijf jaar, de bestemming detailhandel van het betreffende pand wordt afgenomen.

Met name voor de regionale afstemming vraagt de adviescommissie nog extra aandacht. De gemeente Teylingen geeft aan dat er overleg is geweest met de omliggende gemeenten. Voor de adviescommissie is van belang dat regionale afspraken worden gebaseerd op een goed inzicht in de regionale effecten en regionale overeenstemming over de berekening van die effecten en dan met name op inzicht in de bindings- en toevloeiingspercentages.

De adviescommissie geeft dit laatste punt met nadruk aan met het oog op eventuele toekomstige adviesaanvragen voor andere detailhandelsontwikkelingen.

Het advies
Op basis van bovenstaande overwegingen komt de adviescommissie tot een positief advies voor een ontwikkeling van maximaal 2.500 m2 op het bedrijventerrein Oosthoutlaan, uitsluitend voor een bouwmarkt.

Publicatie
In het kader van de door de adviescommissie beoogde transparantie wordt dit advies vanaf 24 juli 2017 gepubliceerd op de website van de adviescommissie: www.adviescommissiedetailhandel.nl

Een afschrift van dit advies versturen wij aan Provincie Zuid-Holland.