Het advies

De adviescommissie komt in haar afwegingen tot een positief of een negatief advies. De commissie ziet het als haar taak de adviezen zo goed mogelijk te onderbouwen.

Met dit advies kan de gemeente (in overleg met de provincie) het bestemmingsplan verder uitwerken. De commissie heeft geen rol in de verdere verwerking van het advies door de gemeente of in gesprekken tussen gemeente en provincie.

De adviescommissie heeft geen beslissende bevoegdheid. Gemeente en provincie kunnen gemotiveerd afwijken van het advies van de commissie. Tegen een advies van de commissie is dan ook geen bezwaar of beroep mogelijk.

Het advies van de commissie is twee jaar geldig. 

Het advies wordt vijf weken na verzending aan de gemeente, gepubliceerd op deze website.

Als er inhoudelijke vragen over het advies zijn kan een toelichting gevraagd worden via secretariaat@adviescommissiedetailhandel.nl