Het advies

Op basis van bestudering van de ingediende stukken en na beraadsslaging in haar vergadering, komt de adviescommissie in haar afwegingen tot een advies. Dit advies kan luiden:

  • Negatief: dit advies wordt gegeven als (een deel van) het plan of de kern van het plan wordt ontraden.
  • Positief: dit advies wordt gegeven als het plan voldoende kwaliteit heeft om te worden vastgesteld.
  • Positief onder voorwaarden: dit advies wordt gegeven als het plan niet wordt ontraden maar de commissie aanpassingen en/of kwaliteitsverbeteringen nodig acht voordat het plan kan worden vastgesteld.

De commissie ziet het als haar taak de adviezen zo goed mogelijk te motiveren en te onderbouwen.

Met dit advies kan de gemeente (in overleg met de provincie) het plan verder uitwerken. De commissie heeft geen rol in de verdere verwerking van het advies door de gemeente of in gesprekken tussen gemeente en provincie.

De adviescommissie heeft geen beslissende bevoegdheid. Gemeente en provincie kunnen gemotiveerd afwijken van het advies van de commissie. Tegen een advies van de commissie is dan ook geen bezwaar of beroep mogelijk.

Het advies van de commissie is twee jaar geldig. 

De adviescommissie brengt het advies binnen drie weken na de bespreking in de vergadering uit aan de aanvrager. Mocht er uitstel nodig zijn, dan wordt de aanvrager hiervan door het secretariaat op de hoogte gebracht. Het advies wordt vijf weken na verzending aan de aanvrager, gepubliceerd op deze website. 

Als er inhoudelijke vragen over het advies zijn kan een toelichting gevraagd worden via secretariaat@adviescommissiedetailhandel.nl

De adviescommissie wijst hier nog eens op de mogelijkheid tot het vragen van een eerste reactie . In een eerste reactie geeft de adviescommissie nog geen formeel advies maar wijst zij op aandachtspunten en stelt mogelijke vragen.