Rijswijk: Sion – ’t Haantje

Geacht college,

De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland heeft de adviesaanvraag van 2 september 2016 met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Sion – ’t Haantje in haar vergadering van 28 september 2016 besproken.

De Adviescommissie Detailhandel is daarbij gekomen tot een

positief advies.

De aanvraag
Het aan de adviescommissie Detailhandel voorgelegde ontwerpbestemmingsplan Sion – ’t Haantje voorziet in het realiseren van detailhandelsvoorzieningen ter grootte van 2.400 m2 in ’t Haantje. Hiermee wordt het aantal vierkante meters beperkt ten opzicht van de thans nog bestaande wijzigingsbevoegdheid die ruimte biedt aan een uitbreiding tot 4.700 m2.

De overwegingen van de adviescommissie

De Adviescommissie Detailhandel heeft geoordeeld dat de voorgestelde ontwikkeling past in de provinciale Verordening Ruimte 2014. De ontwikkeling van een nieuwe woonwijk biedt ruimte tot ontwikkeling van een wijkgebonden winkelconcentratie.

De Adviescommissie beoordeelt het daarbij als zeer positief dat het aantal vierkante meters beschikbaar voor detailhandel is teruggebracht tot de aangegeven 2.400 m2 en geen gebruik gemaakt wordt van de ruimte die oorspronkelijk (via wijzigingsbevoegdheden) beschikbaar was.

De thans voorgestelde omvang moet ook volgens de adviescommissie volstaan. Daarbij voorziet de adviescommissie dan ook geen negatieve effecten met betrekking tot de ruimtelijke ordening dan wel onaanvaardbare leegstand.

Onderliggende gegevens

De Adviescommissie wijst u er op dat de ruimte die in dit bestemmingsplan wordt toegewezen aan detailhandel er wel toe leidt dat uw gemeente verder terughoudend zou moeten zijn in de ontwikkeling van nieuwe detailhandelsplannen. Dit te meer daar in de onderbouwing van het voorliggende ontwerpbestemmingsplan een zeer ruime planningshorizon is opgenomen waar het gaat om bevolkingsgroei (2025).

Het advies

Op basis van bovenstaande overwegingen komt de adviescommissie tot een
positief advies.

Een afschrift van deze brief wordt gestuurd aan de provincie Zuid-Holland.

Publicatie

In het kader van de door de adviescommissie beoogde transparantie wordt dit advies vanaf 15 november 2016 gepubliceerd op de website van de adviescommissie: www.adviescommissiedetailhandel.nl