Gemeente Rotterdam: ontwerp-bestemmingsplan Lijnbaankwartier – Coolsingel

Geacht college,

De adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland heeft uw aanvraag van 24 mei 2017 voor een advies op het concept-ontwerpbestemmingsplan “Lijnbaankwartier-Coolsingel” (IMRO.0599.BP1091LijnbkCools) van 12 mei 2017 in haar vergadering van 14 juni 2017 behandeld.

De adviescommissie is daarbij gekomen tot een

positief advies.

De aanvraag
Het gebied Lijnbaankwartier-Coolsingel is gelegen in de binnenstad van Rotterdam, waar sprake is van een mix van functies. Het concept-bestemmingsplan richt zich in dat kader op een flexibele bestemming. Dat betekent dat detailhandel in het plangebied onbegrensd wordt toegestaan.

Hierdoor biedt het bestemmingsplan mogelijk en zelfs waarschijnlijk, ruimte voor de toevoeging van meer dan 2.000 m2.  Vandaar dat u advies gevraagd heeft aan de adviescommissie detailhandel Zuid-Holland zoals aangegeven in de verordening Ruimte.

Overwegingen van de commissie 
Het centrum van Rotterdam wordt in het Programma Ruimte van de Provincie Zuid-Holland geclassificeerd als ‘te ontwikkelen’. Voor deze categorie centra wordt gestreefd naar een opwaardering van de detailhandelsfunctie o.a. in temen van kwaliteit (waaronder winkelbestand). Daarbij kan uitbreiding van het winkelareaal aan de orde zijn, volgens het Programma Ruimte.

Volgens de adviescommissie geeft het voorliggende concept-bestemmingsplan op een goede wijze invulling aan de opwaardering van de detailhandelsfunctie, zoals die door gemeente en provincie gewenst geacht wordt. De adviescommissie markeert daarbij ook de uitzonderlijke positie van het centrum van Rotterdam, die niet alleen een lokale of regionale functie heeft, maar waarvan ook de internationale uitstraling van belang is.

De adviescommissie onderschrijft daarbij de wens om flexibel te kunnen acteren om het detailhandelsaanbod aan te kunnen laten sluiten op de dynamiek die past in een dergelijk internationaal centrum.

Een flexibele bestemming zonder dat het detailhandelsprogramma kwantitatief is begrensd, acht de adviescommissie niet voor ieder centrum passend, aangezien dit op gespannen voet kan staan met de gewenste reductie van het aantal winkelmeters.

Die bijzondere positie van het plangebied maakt echter dat de adviescommissie in kan stemmen met de keuze om te komen tot een zogenoemd ‘flexibel bestemmingsplan’.

De gemeente Rotterdam geeft duidelijk aan dat het beleid gericht is op het versterken van de centrumfunctie. Daarnaast wordt gewerkt aan het tegengaan van overcapaciteit door buiten de binnenstad terughoudend te zijn in het verlenen van toestemming voor nieuwe ontwikkelingen, dan wel het daadwerkelijk schrappen van detailhandelsmogelijkheden uit bestemmingsplannen.
De adviescommissie juicht deze inzet van harte toe.

Het advies
Op basis van bovenstaande overwegingen komt de adviescommissie tot een positief advies met betrekking tot het concept-ontwerpbestemmingsplan “Lijnbaankwartier-Coolsingel”.

Publicatie
In het kader van de door de adviescommissie beoogde transparantie wordt dit advies vanaf 28 juli 2017 gepubliceerd op de website van de adviescommissie: www.adviescommissiedetailhandel.nl