Gorinchem: Hoog Dalem

Advies aan de gemeente Gorinchem met betrekking tot
het bestemmingsplan Hoog Dalem, herziening winkeleiland
uitgebracht op 8 september 2015

Geacht college,

De adviescommissie detailhandel Zuid-Holland heeft de adviesaanvraag van 17 juli 2015 met betrekking tot het bestemmingsplan Hoog Dalem, herziening winkeleiland, in haar vergadering van 25 augustus 2015 behandeld. De Adviescommissie Detailhandel is daarbij gekomen tot een positief advies.

De aanvraag
Het aan de adviescommissie detailhandel voorgelegde bestemmingsplan Hoog Dalem, herziening winkeleiland voorziet in het realiseren van een wijkwinkelcentrum ten behoeve van de nieuw te bouwen woonwijk Hoog Dalem. De omvang van het winkelcentrum is, mede in het licht van een uitspraak van de Raad van State, teruggebracht van oorspronkelijk 11.600 m2 tot 6.640 m2 in de aanvraag zoals u die aan de Adviescommissie Detailhandel hebt voorgelegd.

De overwegingen van de commissie
De adviescommissie detailhandel heeft geoordeeld dat de voorgestelde ontwikkeling past in de provinciale Verordening Ruimte 2014. De ontwikkeling van een nieuwe wijk creëert een marktbehoefte die door de huidige detailhandelsvoorzieningen in Gorinchem (Oost) niet kan worden ingevuld. Te meer daar is gebleken dat het bestaande winkelcentrum Nieuw Dalem op dit moment al nauwelijks kan voldoen aan de ruimtevraag.

De adviescommissie onderschrijft dat het, gezien de wijkfunctie van het nieuwe winkelcentrum, noodzakelijk is dat een nieuw centrum wordt ontwikkeld. Een inpassing in of aanpassing van bestaande winkelcentra (met name Nieuw Dalem) biedt onvoldoende mogelijkheden om in de toekomstige behoefte aan winkelareaal te voorzien.

De adviescommissie voorziet eerder een positief dan een negatief effectwaar het gaat om het voorzieningenniveau en in bredere zin, het woon- en leefklimaat.

Onderliggende gegevens
De adviescommissie detailhandel wijst u er wel op dat in de Ruimtelijk-economische effectstudie van Ecorys die u ter onderbouwing heeft meegezonden, gebruik gemaakt wordt van oudere gegevens. Zo zijn de HBD-kengetallen die Ecorys gebruikt om tot de regionale behoefte te komen (vloerproductiviteiten) inmiddels drie jaar oud.
Bovendien is de adviescommissie van mening dat nog onvoldoende invulling wordt gegeven aan de nieuwe ontwikkelingen in de detailhandel, de consumentenbestedingen en de invloed op het winkellandschap, terwijl juist deze ontwikkelingen van belang zijn om te komen tot een geactualiseerde visie op de detailhandelsstructuur, lokaal en regionaal.

Deze opmerkingen hebben echter niet geleid tot aanvullende vragen of een negatief advies. Wij geven u deze opmerking mee met het oog op mogelijke toekomstige aanvragen. Daarin ziet de commissie graag een duidelijk onderscheid tussen de actuele ruimtebehoefte voor detailhandel en een prognose van de ruimtebehoefte in de eerstkomende jaren met een onderbouwing van deze prognose.

Een afschrift van deze brief versturen wij aan Provincie Zuid-Holland.