Aan te leveren informatie

De aan te leveren informatie voor een verzoek om een ‘Eerste Reactie’ is in principe gelijk aan die bij een aanvraag voor een Advies. De commissie begrijpt dat bij een aanvraag ‘Eerste Reactie’ de stukken minder compleet of uitgewerkt kunnen zijn.

In de aanvraag of oplegnotitie worden vermeld:

 • Citeertitel van het (voor)ontwerp omgevingsplan (eventueel IMRO ID van het plan)
 • Status en datum van het stuk
 • Aanleiding en motivatie voor het opstellen van het omgevingsplan: een kernachtige  omschrijving van het probleem dat opgelost moet worden, de oplossingsrichting die daarvoor wordt gekozen, een omschrijving van de huidige situatie en van de beoogde situatie (bij verplaatsing: van de oude en van de nieuwe locatie).
 • Omvang van de voorgestelde uitbreiding in m2 brutovloeroppervlak (bvo), afgezet tegen de huidige omvang van het winkelgebied

Bij de aanvraag dienen meegestuurd te worden:

 • Een beschrijving van de voorgenomen ontwikkeling
 • Een voorontwerp-bestemmingsplan met
  • Regels + bijlagen
  • Toelichting + bijlagen
  • Verbeelding
 • Behoefteraming, bijvoorbeeld in de vorm van een distributieplanologisch onderzoek, inclusief effectanalyse (maximaal 2 jaar oud)
  • Gegevens met betrekking tot de actuele lokale en regionale behoefte
  • Inzicht in de actuele winkelvoorraad
  • Inzicht in de actuele leegstand
 • Een document waaruit blijkt dat de Ladder voor duurzame verstedelijking is doorlopen
 • Indien voorhanden de actuele detailhandelsvisie van de gemeente en/of van de regio
 • Verslag van het inhoudelijk overleg met buurgemeenten in het relevante regionale marktgebied en/of andere winkelgebieden binnen de gemeente, die effect van de ontwikkeling kunnen ondervinden
 • Een fact sheet van de beoogde situatie afgezet tegen de bestaande situatie
 • Overige relevante bijlagen
 • Ingeval van een uitbreide procedure voor een omgevingsvergunning ook om de vergunningaanvraag van de initiatiefnemer

Naast een ontwerp-omgevingsplan is ook een ontwerp van een ontheffing ontvankelijk om te worden voorgelegd.

Om een goede beoordeling door de adviescommissie mogelijk te maken, adviseren wij u zo concreet en volledig mogelijk te zijn. 

Denk dus ook aan:

 • Gemeentelijke visie op het plan aan de hand van het ruimtelijk beleid
 • De plannen om invulling te geven aan het bestemmingsplan/ de ontheffing
 • Visualisaties van de plannen
 • Reacties van betrokken ondernemers en andere stakeholders
 • Andere goedgekeurde plannen voor uitbreiding, sloop of transformatie

Indien de aanvraag in de ogen van de Adviescommissie onvoldoende is onderbouwd, wordt deze niet in behandeling genomen. In dat geval neemt de secretaris contact op met de aanvrager om te bespreken welke informatie nog ontbreekt en het verzoek deze informatie eerst aan te leveren voordat de commissie een Eerste Reactie of een Advies zal uitbrengen.