Hendrik-ido-Ambacht: De Schoof

Advies aan de gemeente Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht met betrekking tot 
Voorontwerp Bestemmingsplan Versterking en uitbreiding winkelcentrum De Schoof Hendrik-Ido-Ambacht
uitgebracht op 27 april 2017

 

Geacht college,

De adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland heeft uw adviesaanvraag van
7 april 2017 met betrekking tot het Voorontwerp Bestemmingsplan Versterking en uitbreiding winkelcentrum De Schoof Hendrik-Ido-Ambacht (NL.IMRO.0531.bp17WCdeSchoof-1001) in haar vergadering van 24 april 2017 behandeld.

De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland is daarbij gekomen tot een

Positief advies.
De aanvraag

Het aan de adviescommissie voorgelegde voorontwerp bestemmingsplan voorziet onder andere in de mogelijke uitbreiding van het winkelcentrum met 5.500 m2 bruto vloeroppervlakte ten behoeve van detailhandel.

Omdat de uitbreiding groter is dan 2.000 m2 heeft u, ingevolge de Verordening Ruimte 2014 van de Provincie Zuid-Holland, advies gevraagd aan de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland.

De adviescommissie heeft op 26 januari 2016 een eerste reactie gegeven op het, toen voorliggend, derde concept voorontwerp bestemmingsplan. Een eerste reactie wordt door de adviescommissie niet openbaar gemaakt.

Overwegingen van de commissie

Winkelcentrum De Schoof is in het programma Ruimte van de provincie Zuid-Holland geclassificeerd als een te optimaliseren winkelgebied. Dat betekent dat gewerkt wordt aan de verbetering van de (concurrentie)positie. Een (beperkte) uitbreiding van winkelmeters dient daarbij in het teken te staan van structuurversterking van het centrum.

Het voorliggende voorontwerp bestemmingsplan beoogt invulling te geven aan optimalisering van Winkelcentrum De Schoof. De adviescommissie is van mening dat de voorgestelde ontwikkeling inderdaad kan leiden tot een structuurverbetering van winkelcentrum De Schoof en in bredere zin van de winkelstructuur in Hendrik-Ido-Ambacht.

De adviescommissie heeft begin 2016 een eerste reactie gegeven. Ten opzichte van het toen voorliggende plan ziet de adviescommissie dat de onderbouwing aanmerkelijk is verbeterd, er sprake is van een forse herallocatie (die het overgrote deel van de uitbreiding invult), de marktvraag (beter) in beeld is gebracht en transformatie waardoor winkelmeters elders uit de markt worden genomen, is voorzien.

Dat een belangrijk deel van de toe te voegen winkelruimte wordt ingenomen door een supermarkt heeft voor de adviescommissie ook een rol gespeeld. Immers een dergelijk bedrijfstype vraagt een groter ruimtebeslag dan veel andere detailhandelstypen.

De adviescommissie heeft de aangegeven transformatie en herallocatie van winkelmeters zwaar laten wegen bij het vaststellen van het advies. De toevoeging van meters aan winkelcentrum De Schoof moet elders in Hendrik-Ido-Ambacht worden gecompenseerd, door sloop of herbestemming van de betreffende locaties, om ongewenste leegstand van incourant vastgoed te voorkomen.

Het advies

Op basis van bovenstaande overwegingen komt de adviescommissie tot een
positief advies.

Publicatie

In het kader van de door de adviescommissie beoogde transparantie wordt dit advies vanaf 1 juni 2017 gepubliceerd op de website van de adviescommissie: www.adviescommissiedetailhandel.nl

Een afschrift van dit advies versturen wij aan Provincie Zuid-Holland.