Taak van de commissie

De commissie heeft tot taak om te beoordelen of voldoende is aangetoond dat de nieuwe detailhandelsontwikkelingen het woon- en leefklimaat niet onevenredig aantasten en geen onaanvaardbare leegstand ontstaat. Daartoe toetst zij de gebruikte behoefteramingen, de ruimtelijke gevolgen en de omvang van het gebied waarbinnen zich ruimtelijke gevolgen voordoen. De commissie brengt advies uit aan gemeenten en de provincie. Mede op basis van dit advies beslist de provincie of een omgevingsplanwijziging of projectbesluit wel of niet aanvaardbaar is.

De commissie buigt zich over ontwerp-omgevingsplannen of ontwerp-projectbesluiten  waarin nieuwe detailhandelsontwikkelingen zijn opgenomen met een omvang van meer dan:
2.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) binnen de centra, of
– 1.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) buiten de centra.

De commissie werkt volgens het Reglement adviescommissie detailhandel Zuid-Holland, dat op 1 februari 2023 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

Meer informatie op de site van de provincie.