Papendrecht, Markt van Matena

Advies aan de gemeente Papendrecht met betrekking tot
de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een voorzieningencentrum Markt van Matena
uitgebracht 22 maart 2016

Geacht college,

De adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland heeft uw adviesaanvraag van
18 februari 2016 met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een voorzieningencentrum Markt van Matena in haar vergadering van 15 maart 2016 behandeld.

De Adviescommissie Detailhandel Zuid Holland is daarbij gekomen tot een
negatief advies.

De aanvraag
De aan de adviescommissie voorgelegde aanvraag voorziet in een buitenplanse afwijking van het vigerende bestemmingsplan Land van Matena (2009) en is gericht op het creëren van 3.191 m2 bvo ten behoeve van detailhandel, waarvan 1.675 m2 ten behoeve van een supermarkt en 1.516 m2 ten behoeve van overige detailhandel (dagelijks en niet-dagelijks).

Het bouwplan is door de Provincie Zuid-Holland aangemerkt als nieuwe stedelijke ontwikkeling. Omdat de uitbreiding groter is dan 2.000 m2 heeft u, ingevolgde de Verordening Ruimte 2014 van de Provincie Zuid-Holland, advies gevraagd aan de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland.

Overwegingen van de commissie
De Adviescommissie Detailhandel constateert dat er sprake is van nieuwe detailhandel binnen een nieuwe wijkgebonden winkelconcentratie in een nieuwe woonwijk (art. 2.14. lid 1 b.). Bovendien is sprake van herallocatie van de MCD-supermarkt thans nog gevestigd in de wijk Oostpolder.

De adviescommissie begrijpt de wens om te komen tot een wijkvoorziening in de vorm van een supermarkt.

De adviescommissie is echter van oordeel dat de omvang van de geplande winkelruimte de in de ruimtelijke onderbouwing berekende distributieve ruimte overschrijdt. In de Ruimtelijk-functionele effectenanalyse Markt van Matena (2015/2016) van BRO wordt ook aangegeven dat het onwaarschijnlijk is dat de planmatig mogelijk gemaakte ruimte daadwerkelijk wordt ingevuld. In de Koersnotitie Detailhandel (januari 2014) geeft de gemeente ook aan dat de verhuur van ruimte in de Markt van Matena mogelijk stroef zal verlopen.

Het advies
De adviescommissie vindt het niet wenselijk dat een winkelcentrum wordt ontwikkeld dat de distributieve ruimte van het verzorgingsgebied te boven gaat. Hierdoor is de kans op het ontstaan van leegstand groot. Die (vermijdbare) leegstand moet als onaanvaardbaar gezien worden. De adviescommissie komt dan ook tot een negatief advies.

Een afschrift van dit advies versturen wij aan Provincie Zuid-Holland.

Publicatie
In het kader van de door de adviescommissie beoogde transparantie wordt dit advies vanaf 26 april 2016 gepubliceerd op de website van de adviescommissie: www.adviescommissiedetailhandel.nl