Werkwijze

Een adviesaanvraag kan worden ingediend door een gemeente of de provincie Zuid-Holland. Een gemeente kan behalve een formeel ook een informeel advies in de vorm van een ‘Eerste Reactie aanvragen.

De adviesaanvraag wordt schriftelijk (met alle ingestuurde bijlagen) voorgelegd aan de commissieleden.  Periodiek, veelal eens per maand, komt de commissie bijeen om de adviesaanvragen te bespreken. Bij een Eerste Reactie wordt de gemeente uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld om tijdens de commissiebijeenkomst haar aanvraag mondeling toe te lichten. Naar aanleiding van deze bespreking wordt een concept Eerste Reactie of Advies opgesteld. Dit concept wordt in een schriftelijke ronde ter aanvulling of correctie aan de leden van de commissie voorgelegd.

Een definitieve Eerste Reactie wordt per e-mail uitgebracht aan de ambtenaar die de Eerste Reactie heeft aangevraagd. De inhoud van Eerste Reacties wordt niet gepubliceerd.

Het definitieve Advies wordt gericht aan het College van B&W via het bij het secretariaat bekende e-mailadres. De adviescommissie verstuurt een afschrift aan de provincie.

De commissie streeft er naar adviesaanvragen binnen zes weken te beantwoorden. Na beantwoording wordt na vijf weken het gegeven formele advies openbaar gemaakt. Informele adviezen worden niet gepubliceerd.