Werkwijze

Een adviesaanvraag kan worden ingediend door een gemeente of door de provincie Zuid-Holland. Een gemeente kan behalve een formeel advies ook een informeel advies in de vorm van een ‘eerste reactie’ aanvragen.

Een adviesaanvraag is verplicht bij plannen voor meer dan:
– 2.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) binnen de centra;
– 1.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) buiten de centra.

De adviesaanvraag wordt schriftelijk (met alle ingestuurde bijlagen) voorgelegd aan de commissieleden.  Periodiek, in principe eens per maand, komt de commissie bijeen om binnengekomen adviesaanvragen te bespreken. Bij een verzoek om een eerste reactie wordt de gemeente uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld om tijdens de commissiebijeenkomst haar aanvraag mondeling toe te lichten en vragen te beantwoorden. Na de vergadering wordt een concept eerste reactie of concept advies opgesteld. Dit concept wordt in een schriftelijke ronde ter aanvulling of correctie aan de leden van de commissie voorgelegd.

Een definitieve eerste reactie wordt per e-mail uitgebracht aan de ambtenaar die de eerste reactie heeft aangevraagd. De inhoud van eerste reacties wordt niet gepubliceerd.

Een definitief advies wordt gericht aan het College van B&W via het bij het secretariaat bekende e-mailadres. De adviescommissie verstuurt altijd een afschrift aan de provincie.

De adviescommissie brengt haar advies binnen drie weken na de bespreking in de vergadering uit aan het college. Mocht er uitstel nodig zijn, dan wordt de aanvrager hiervan door het secretariaat op de hoogte gebracht. Na beantwoording wordt na vijf weken het gegeven formele advies openbaar gemaakt. Informele adviezen worden niet gepubliceerd.

Leidend bij de werkwijze van de commissie zijn het Reglement adviescommissie detailhandel Zuid-Holland , in werking getreden op 1 februari 2023, en het Huishoudelijk reglement adviescommissie detailhandel Zuid-Holland, vastgesteld op 20 juli 2023.