Rotterdam: Forum

Advis aan de gemeente Rotterdam met betrekking tot
het ontwerp-bestemmingsplan Rotterdam Forum (NL.IMRO.0599.BPF2109ForumRdam-)
uitgebracht 22 maart 2016

Geacht college,

De adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland heeft uw adviesaanvraag van
5 maart 2016 met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Rotterdam Forum (NL.IMRO.0599.BPF2109ForumRdam-) in haar vergadering van 15 maart 2016 behandeld.

De Adviescommissie Detailhandel Zuid Holland is daarbij gekomen tot een
Positief advies

De aanvraag
De aan de adviescommissie voorgelegde aanvraag heeft betrekking op de herontwikkeling van de voormalige ABANAMRO-locatie aan de Coolsingel 119 en omvat het bouwblok gelegen tussen de Lijnbaan, het Binnenwegplein, de Coolsingel en de Van Oldenbarneveltplaats.

Het voorliggende plan beoogt een programma mogelijk te maken van (o.a.)
31.600 m2 bvo detailhandel, een netto toevoeging van 14.000 m2 wvo.

Omdat de uitbreiding groter is dan 2.000 m2 heeft u, ingevolgde de Verordening Ruimte 2014 van de Provincie Zuid-Holland, advies gevraagd aan de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland.

Overwegingen van de commissie
Rotterdam Centrum is in het Programma Ruimte van de provincie Zuid-Holland geclassificeerd als een te ontwikkelen centrum. Voor een dergelijk centrum wordt gestreefd naar een opwaardering van de detailhandelsfunctie in termen van kwaliteit (winkelbestand en openbare ruimte), parkeren en bereikbaarheid en imago/beleving.

Het voorliggende ontwerp-bestemmingsplan geeft daar invulling aan. De adviescommissie is van mening dat de voorgestelde ontwikkeling kan leiden tot een positieve impuls voor het winkelgebied Rotterdam Centrum als geheel.

Het plan voorziet in een passende herontwikkeling van bestaande bebouwing in de Rotterdamse binnenstad. Door deze ontwikkeling wordt bovendien de structuur van de binnenstad op A1-niveau versterkt. Er ontstaat een betere aansluiting tussen de gebieden aan beide zijden van de Coolsingel.

Ook het gegeven dat er al een gebruiker is voor de nieuw te ontwikkelen ruimte is voor de adviescommissie een positief signaal.

Onderliggende gegevens
De adviescommissie detailhandel wijst u er wel op dat in de ruimtelijk-economische effectstudie van de WPM-groep die u ter onderbouwing heeft meegezonden, gebruik gemaakt wordt van oudere gegevens De adviescommissie is van mening dat nog onvoldoende invulling wordt gegeven aan de nieuwe ontwikkelingen in de detailhandel en de consumentenbestedingen. Die ontwikkelingen dwingen gemeenten te komen tot een geactualiseerde visie op de detailhandelsstructuur lokaal en regionaal. Deze opmerkingen hebben echter niet geleid tot aanvullende vragen of een negatief advies. Wij geven u deze opmerking mee met het oog op mogelijke toekomstige aanvragen.

Het advies
Op basis van bovenstaande overwegingen komt de adviescommissie tot een positief advies.

Een afschrift van deze brief wordt gestuurd aan de Provincie Zuid-Holland.

Publicatie
In het kader van de door de adviescommissie beoogde transparantie wordt dit advies vanaf 26 april 2016 gepubliceerd op de website van de adviescommissie: www.adviescommissiedetailhandel.nl