Den Haag: winkelgebied Apeldoornselaan-Dierenselaan (NL.IMRO.0518.BPO169.BRustenburg-50VA)

Geacht college,

De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland heeft uw adviesaanvraag van 22 februari 2018 met betrekking tot het voorgenomen ontwikkelplan in winkelgebied Apeldoornselaan-Dierenselaan (NL.IMRO.0518.BPO169.BRustenburg-50VA) in haar vergadering van 12 maart behandeld.

De Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland is daarbij gekomen tot een
Positief advies.

De aanvraag
Het betreft een nieuw complex, dat wordt gerealiseerd nadat de bestaande Teresiakerk en het naastgelegen woonhuis gesloopt zijn. In het nieuwe complex worden verschillende functies gerealiseerd: een supermarkt (ca. 2.065 m² bvo), een of twee afzoomwinkels (ca. 400 m² bvo), 16 appartementen en parkeerruimte voor zowel bewoners als consumenten.
Door het toevoegen van een tweede supermarkt in het winkelgebied Dierenselaan/ Apeldoornselaan wilt u het voorzieningenniveau in het verzorgingsgebied versterken en het onderaanbod aan supermarkten verkleinen.
Aangezien de uitbreiding van het voor detailhandel beschikbaar vloeroppervlak groter is dan 2.000 m2 heeft u de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland gevraagd om een advies zoals omschreven in de provinciale Verordening Ruimte 2014.

Bevindingen van de commissie
Het winkelgebied Apeldoornselaan/Dierenselaan is in de Provinciale Detailhandels-structuur gekwalificeerd als een ‘overige aankoopplaats’. Dat betekent dat er geen uitbreiding van winkeloppervlakte mogelijk is tenzij er redenen zijn vanuit leefbaarheid, een aanpassing van het voorzieningenniveau als gevolg van bevolkingsgroei of dat er sprake is van saldering als gevolg van herstructurering.

Overwegingen van de adviescommissie
De adviescommissie begrijpt de wens van de gemeente om het winkelgebied te versterken. Het toevoegen van een tweede, complementaire, supermarkt kan een dergelijk effect hebben, zoals ook is aangegeven in de gemeentelijke nota Detailhandelsbeleid.

De adviescommissie wil u erop wijzen dat de bron (dateert van 2005) gedateerd is en ziet graag recentere bronnen (max. 2 jaar oud) voor een dergelijke onderbouwing.
De gemeente geeft in de detailhandelsnota en in het actieprogramma winkelstad 2015 – 2018 blijk van visie op de gewenste detailhandelsontwikkelingen. Daarbij wordt ook aangegeven dat in bepaalde situaties transformatie (danwel wegbestemmen) gewenst is.

Aangegeven wordt dat er in dit gebied sprake is van een scheve verhouding tussen het aanbod voor supermarkten en de ruimte die wordt ingenomen door kleinschalige (food)detailhandel. Een verschuiving richting supermarkten is daarom wenselijk. U suggereert dit ook in uw plannen. Naar het oordeel van de adviescommissie wordt deze verschuiving in de voorliggende stukken te weinig uitgewerkt. Het toevoegen van de supermarkt staat nu op zichzelf. De adviescommissie zou de intenties van de gemeente met betrekking tot het totale winkelgebied graag explicieter verwoord gezien hebben in de adviesaanvraag. Een verschuiving van het aanbod richting supermarkten kan er immers ook toe leiden dat er winkelmeters voor kleinschalige (food)detailhandel verdwijnen. Per saldo zouden dan minder detailhandelsmeters worden toegevoegd dan nu in de adviesaanvraag wordt aangegeven.

De adviescommissie is van oordeel dat de ingediende aanvraag beter onderbouwd had moeten worden. Te veel wordt, naar het oordeel van de adviescommissie, uitgegaan van de kennis van de individuele commissieleden over de situatie in Den Haag.

De adviescommissie is echter concluderend van mening dat de voorgestelde ontwikkeling van de supermarkt en afzoomwinkels inderdaad kan bijdragen aan de structuurverbetering van het betreffende winkelgebied. Daarbij is er voor de adviescommissie geen aanleiding om te vrezen voor aantasting van de leefbaarheid en vermijdbare leegstand.

Het advies
Op basis van bovenstaande overwegingen komt de adviescommissie tot een
positief advies met betrekking tot het plan voor de ontwikkeling Apeldoornselaan/ Dierenselaan

Publicatie
In het kader van de door de adviescommissie beoogde transparantie wordt dit advies vanaf 7 mei 2018 gepubliceerd op de website van de adviescommissie: www.adviescommissiedetailhandel.nl.