Adviesaanvraag

De gemeente vraagt een ‘Eerste Reactie’ of het ‘Advies’ aan per e-mail:  secretariaat@adviescommissiedetailhandel.nl
(het secretariaat bevestigt de ontvangst van de aanvraag eveneens per e-mail)

In de aanvraag of oplegnotitie worden vermeld:

 • Citeertitel van het (voorontwerp) bestemmingsplan (eventueel IMRO ID van het plan)
 • Status en datum van het stuk
 • Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan (geef kernachtig het probleem aan dat opgelost moet worden en de oplossingsrichting die daarvoor wordt gekozen.)
 • Omvang van de voorgestelde uitbreiding in m2 bruto vloeroppervlak, afgezet tegen de huidige omvang van het winkelgebied

Bij de aanvraag dienen meegestuurd te worden:

 • Het volledige bestemmingsplan
  • Regels
  • Toelichting
  • Verbeelding
 • Behoefteraming, bijvoorbeeld in de vorm van een Distributieplanologisch onderzoek (maximaal 2 jaar oud)
  • Gegevens met betrekking tot de actuele lokale en regionale behoefte
  • Inzicht in de actuele winkelvoorraad
  • Inzicht in de actuele leegstand
 • Een document waaruit blijkt dat de Ladder voor duurzame verstedelijking is toegepast
 • Een eventueel vigerende Retailvisie van de gemeente
 • Resultaat van overleg met buurgemeenten
 • Overige relevante bijlagen

Om een goede beoordeling door de adviescommissie mogelijk te maken, adviseren wij u zo concreet en volledig mogelijk te zijn. Denk dus ook aan:

 • Gemeentelijke visie aan de hand van het ruimtelijk beleid
 • De plannen om invulling te geven aan het bestemmingsplan
 • Visualisaties van de plannen
 • Reacties van betrokken ondernemers
 • Andere goedgekeurde plannen voor uitbreiding, sloop of transformatie

Onvoldoende informatie, geen Eerste Reactie of Advies

De adviescommissie kan constateren dat er onvoldoende informatie is aangeleverd om een Eerste Reactie of het Advies uit te brengen.
In dat geval geeft de adviescommissie dus ook geen Eerste Reactie’ of  ‘negatief advies’, maar kan een brief met bevindingen opstellen.