Alblasserdam: Bochanenterrein

Advies aan de gemeente Alblasserdam met betrekking tot
het bestemmingsplan Herontwikkeling Bochanenterrein
uitgebracht 12 oktober 2015   

 

Geacht college,

De adviescommissie detailhandel Zuid-Holland heeft de adviesaanvraag van  10 september 2015 met betrekking tot het bestemmingsplan Herontwikkeling  Bochanenterrein in haar vergadering van 7 oktober 2015 behandeld. De  Adviescommissie Detailhandel is daarbij gekomen tot een positief advies.

De aanvraag
Het aan de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland voorgelegde bestemmingsplan Herontwikkeling Bochanenterrein voorziet, onder andere, in het creëren van ruimte voor de vestiging van een supermarkt (bedrijfsverplaatsing) in het centrum van Alblasserdam. In het bestemmingsplan wordt hiertoe 2.400 m2 bvo detailhandel opgenomen.

De overwegingen van de commissie
Het centrum van Alblasserdam is in de Provinciale Detailhandelsstructuur gekwalificeerd als een ‘overige aankoopplaats’. Dat betekent dat er geen uitbreiding van winkeloppervlakte mogelijk is tenzij er redenen zijn vanuit leefbaarheid of een aanpassing van het voorzieningenniveau aan bevolkingsgroei of dat er sprake is van saldering als gevolg van herstructurering.

De adviescommissie detailhandel heeft geoordeeld dat de voorgestelde ontwikkeling inderdaad bijdraagt aan de aanpassing van het voorzieningenniveau. Niet alleen is er een lichte bevolkingsgroei voorzien, duidelijk is ook aangegeven dat de huidige supermarktvoorzieningen in de gemeente Alblasserdam onder de maat zijn.

Daarnaast leiden de in uw aanvraag aangegeven verhuizingen van supermarkten tot een betere verdeling van de voorzieningen over uw gemeente en, mede daardoor, tot een sterkere detailhandelsstructuur.

Sanering winkelruimte 
De sanering van de ruimte die vrijkomt als gevolg van de bedrijfsverplaatsingen is nog niet geformaliseerd. In die zin kon de adviescommissie dat voornemen nog niet betrekken in de overwegingen. De commissie juicht echter toe dat de gemeente voornemens is de ruimte die vrijkomt als gevolg van de bedrijfsverplaatsingen, te onttrekken aan de winkelvoorraad. Voorkomen dient te worden dat de toevoeging van winkelruimte op het Bochanenterrein op langere termijn leidt tot een overschot aan winkelruimte in uw gemeente.

Een afschrift van deze brief versturen wij aan Provincie Zuid-Holland.